Fyzikální aplety

3. červen 2008 | 22.56 |
› 

uoregon.edu/vlab/Momentum/index.html">http://jersey.uoregon.edu/vlab/Momentum/index.html aplet demonstrující zákon zachování hybnosti (uvedení vagónu do pohybu pomocí ostřelování dělovými koulemi)
Hydrostatický tlak v kapalinách
Kladkostroj
Nakloněná rovina – flash
Kolotoč - dostředivá síla
Nakloněná rovina
Newtonova kolébka
Pohyb v homogenním gravitačním poli - vrhy
Vodorovný vrh – flash
Šikmý vrh – flash
Pružná a nepružná srážka
Rovnoměrně zrychlený pohyb
Rovnováha tří sil
Rovnováha na páce
Rozklad sil do směrů
Skládání vektorů
Vztlaková síla v kapalině
Těžiště a rovnováha tuhých těles (ZŠ)
Pohyb těles v centrálním gravitačním poli Země (SŠ)
Keplerovy zákony (SŠ+)
Kyvadlo (SŠ)
Rovnoměrný pohyb po kružnici a dostředivá síla (SŠ+)
Jednorozměrná srážka těles (SŠ+)
Kterým směrem se bude kutálet? (SŠ)
Silový diagram (SŠ)
Pohyb po přímce (SŠ)
Měření reakční doby (SŠ)
Rovnoměrný pohyb po kružnici a valení bez prokluzování (SŠ)
Odrážející se míček (SŠ)
Dvě děla (SŠ)
Pohyb ping-pongového míčku (SŠ+)
Moment hybnosti a obsah plochy (SŠ+)
Dopravní semafory (SŠ)
Vernier
Resultant of Forces (Addition of Vectors)
Equilibrium of Three Forces
River and Boat
Reference Frames
Catch Up
Avoid Crash
Apply the Brakes
Combined Translation and Rotation
Newton's Second Law Experiment
Circular Motion Demonstration
Centripetal Acceleration
Circulation Motion and Centripetal Force
Free Rolling and Circular Motion
Newton's Cannon
Kepler's Laws
Kepler's Second Law
Kepler's Third Law
Kepler Motion
Projectile Orbits and Satellite orbits
Let's make a solar system
Cannon
Projectile Motion
The Bouncing Ball
Bouncing Balls
Carousel (Centripetal Force)
Potential Energy
KineticEnergy
Momentum
Frictional force
Pulley System
In which direction will it roll?
Lever Principle
Inclined Plane
FMA
Elastic and Inelastic Collision
Hydrostatic Pressure in Liquids
Buoyant Force in Liquids

http://home.tiscali.cz:8080/kocian/pomsou/koctis/vyuka1/odmvalec.exe – program na procvičování měření odměrným válcem. Program si stáhněte a někam uložte - pak bez instalace jenom spusťte odmvalec.exe.
Pokuste se napouštět a vypouštět kapalinu z odměrného válce, můžete nastavovat různé typy odměrných válců.

MOLEKULOVÁ FYZIKA:
http://www.geocities.com/piratord/browni/Difus.html – průběh difůze
http://comp.uark.edu/ jgeabana/mol_dyn/KinThI.html – rozdělení molekul podle rychlostí

http://www.lon-capa.org/ mmp/applist/pvt/pvt.htm – izotermický, izobaricý, izochorický děj - grafy

KMITÁNÍ A VLNĚNÍ:
http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl – skládání vlnění


ELEKTŘINA A MAGNETISMUS
Elektromagnetické vlnění
Elektromagnetický oscilátor
Generátor elektrického proudu
Jednoduchý střídavý obvod
Lorentzova síla
Magnetické pole přímého vodiče s elektrickým proudem
Magnetické pole tyčového magnetu
Ohmův zákon
RLC obvody
Stejnosměrný elektromotor
Zapojování rezistorů
Elektrické pole
Electric charges in Java
Electric Field Lines
Pohyb nabité částice v elektromagnetickém poli (SŠ+)
Šíření elektromagnetické vlny (SŠ)
Osciloskop (SŠ+)
Cyklotron (SŠ+)
RC obvod (SŠ+)
RLC obvod (střídavý zdroj napětí) (SŠ)
Multimetr (SŠ+)
Pohyb nabité částice v homogenním magnetickém poli (SŠ)

Exploring electric fields
Water Rotates
Oscilloscopio
Voltage
Lei de Ohm
Ohm's Law
resistenze in serie
resistenze in parallelo
circuito RLC
A Two-Resistor Circuit
A Four-resistor Circuit
effetto Joule
Electrons and Holes
Magnets
Motion in an elektromagnetic field
Lorentz Force
Cyklotron
Charged Particles in a Magnetic Field
Basic Function of an Oscilloscope
Bending Beams I
Bending Beams II
Color and Color TV
Generator
Three-phase AC motor:rotating magnetic field
Simple AC Circuits
Direct Current Electric Motor
Phase (SHM)
Propagation of Electromagnetic Wave
Electromagnetic Wave
http://www.micro.magnet.fsu.edu/primer/java/electromagnetic/index.html – elektromagnetická vlna


OPTIKA
Chování paprsku na rozhraní ( vysvětlení Huygensovým principem )
Interference světla na dvojštěrbině
Interference světla na štěrbině
Keplerův ( čočkový ) astronomický dalekohled
Lom paprsku na rozhraní
Youngův pokus
Duha
Odraz a lom I (SŠ)
Hra se zrcadlem (ZŠ)
Zrcadlo a obraz (ZŠ)
Vícenásobný odraz od dvou rovinných zrcadel (ZŠ)
Fermatův princip (SŠ+)
Najdi nejrychlejší cestu (SŠ)
Kulová zrcadla a čočky (SŠ)
Duha (SŠ+)
Barvy (SŠ)
Svět barev (SŠ)
Odraz a lom II (SŠ)
Refraction of Light
Thin Lens and Mirrors
Spherical Lenses & Mirrors
Tenká čočka
Spojná čočka
Rozptylná čočka
Refracting Astronomical Telescope
Barvy
Odraz a lom světla
Rozklad světla
Find the fastest Path
Fermat Principle
Total Internal Reflection
Image Formation by a Converging Lens
Image Formation by a Diverging Lens
Image Formation by a Diverging Mirror
Single Slit Diffraction
Light Dispersion through a Glass Prizm
Light Dispersion through a Glass Slab
Interference
Addition of Colors
Double slit interference
Find the fastest Path
Huygens' Principle
Optics Simple Prism
The Transmission of Wave through Dense media -- Reflection and Refraction
BlackBody Simulation
Fluoroscope
Making X-rays
Microwaves & Water
http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl – polarizační filtr

FYZIKA MIKROSVĚTA

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/ruther14.swf – Rutherfodův pokus

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/ruther14.swfhttp://www.lon-capa.org/ mmp/applist/q/q.htm – z kvarků sestavujeme částice

http://www.lon-capa.org/ mmp/applist/blackbody/black.htm – záření černého tělesa, Planckův zákon - graf
http://www.lon-capa.org/ mmp/kap28/PhotoEffect/photo.htm – fotoefekt

http://www.lon-capa.org/ mmp/period/electron.htm – elektronová konfigurace prvků
http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl – spektrální čáry prvků
Bohrův model vodíkového atomu
Fotoefekt
The Laser
Rutherford Scattering – animace průletu alfa částice atomem
How can we see the structure of atom?
Interaction of Radiation with an Atom
Bohr Model of the Atom
Bohr Model of the Atom, Absorption and Emission
Let's play vith colored balls just like Quarks
Periodic Table
http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl – srovnání světla žárovky, slunce, laseru

JADERNÁ FYZIKA
Radioaktivní rozpadové řady
Radioaktivní rozpadový zákon
Radioactivity
Radioactive Decay Series
Law of Radioactive Decay
Nuclear Plant
Plank Radiation Formula

STR
dilatace času
Dilatace času – flash
Kontrakce délky – flash
Světelné hodiny
Michelson-Morley experiment

ASTRONOMIE
Póly světové sféry

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.17 (6x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře