Jak si zapamatovat fyzikální konstanty a čísla?

29. říjen 2008 | 06.00 |
› 

Jak převádět dlouhá čísla do libozvučné písmenné kombinace, která by umožnila jejich snazší zapamatování? Je to mnohem úspornější řešení než říkanky, ve kterých jsou cifry zakódovány pomocí počtu písmen ve slovech. Uvedl jsem tu před časem říkanky k Ludolfovu číslu p a každý si asi pamatuje "šetři se osle” jako 6 378 k určení poloměru Země.

Proč si lépe pamatujeme slova než čísla? Člověk se liší od ostatních živočichů na Zemi kromě jiného i tím, že má vyvinutou tzv. druhou signální soustavu, která mu umožňuje vytváření představ i podle zvuků nebo psaných slov. Hláska nebo písmeno se patrně ukládá do mozku jako jeden celek, cifry si však jako jeden celek neuvědomujeme, číslo 7 se patrně do mozku ukládá jako kombinace čtyř písmen: S, E, D, M. Zapamatovat si kombinaci 15 cifer dokáže jen málokdo, zatímco takto dlouhá kombinace písmen, zvláště je-li libozvučná jde zapamatovat snadno.
Seznámím vás s postupem, který navrhl Karel Rauner z Pedagogické fakulty ZČU Plzeň.
V české abecedě se běžně používají písmena: AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ, to je 41 znaků. K specifikaci jednoho znaku potřebujeme tedy alespoň 6 bitů (v počítačích se používá 8 bitů a je tak možné zakódovat i cifry, interpunkční znaménka a speciální znaky).
Nahradit cifru písmenem je možné a můžeme si vybírat. Výběr je dokonce nutný. Máme-li totiž vytvořit z jakéhokoliv čísla libozvučnou kombinaci písmen, je nutné, aby každou cifru nahrazovala souhláska i samohláska. Diakritická znaménka, používaná v češtině to umožňují, v angličtině by s podobným systémem byly potíže a to je patrně také důvod, proč popsaný způsob není již celosvětově používán. Je samozřejmé, že volba písmen bude taková, aby se číslo dalo z kódovaného slova snadno zpátky resuscitovat. Souhlásky je proto vhodné volit tak, aby odpovídaly názvu cifry. Vadí však dvojznačnost u dvojic cifer 2, 9; 6, 7 a i to, že 8 začíná samohláskou.
U čísla 6 využijeme tedy geometrickou podobnost s písmenem G, číslice 2 je podobná Z. U číslice 8 využijeme nářečního nespisovného označení vosum a nahradíme ji tedy písmenem V.
U 1 by na první pohled bylo možné použít písmene J, bohužel by při výslovnosti vznikly nejednoznačnosti při kombinaci JE a JĚ, proto využijeme počítání RAZ, DVA, TŘI,.. a provedeme substituci:
0 = N (nula)
1 = R (raz)
2 = Z (podobnost s písmenem Z)
3 = T (tři)
4 = C (čtyři)
5 = P (pět)
6 = G (podobnost s písmenem G)
7 = S (sedm)
8 = V (vosum)
9 = D (devět)
U samohlásek jsou podobné pokusy odsouzeny k nezdaru, proto je jednodušší střídat je podle abecedy (A, E, I, O , U, Á, É, Í, O, Ú).
K oddělení dekadického řádu (kladného nebo záporného) pak slouží další dvojice souhláska–samohláska. Konečná podoba navrhovaného systému náhrady cifer písmeny je znázorněna v tabulce. Zapamatovat si tuto tabulku netrvá déle než několik minut, v dalším životě však může ušetřit hodiny, pro matematiky, fyziky a historiky dokonce dny života.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
R
Z
T
C
P
G
S
V
D
Ř
Ž
A
E
I
O
U
Á
É
Í
Ó
Ú
Ě
OU
Předposlední sloupec je pro 10+ a poslední pro 10.
Desetinnou čárku řadíme zásadně za první cifru, samozřejmě v případě, že číslo není přirozené, pak se řádových písmen neužívá. Rovněž není třeba zařazovat řád tam, kde je přibližná velikost čísla notoricky známa (e, p ).
Příklady čísel a konstant:

rychlost světla ve vakuu
2.9979246 × 108 m × s-1= IDÚSÚZUGĚV = ZÚDÍDICÉŘÓ
Avogadrova konstanta

Rydbergova konstanta
6.022045 × 1023 mol-1 = GAZINUPĚZO = ÉNIZACÁŘIT
1.0973731 × 10-7 m-1 = RADÍTÍTEŘÍ = ENÚSOSORĚS
plynová konstanta
8.3144 J × mol-1 × K-1 = VORUC = ÓTECU
Boltzmannova konstanta
1.38066 × 10-23 J × K-1 = ROVAGEŽIT = ETÓNÉGOUZO
Planckova konstanta
6.6262 × 10-34 J × s = GÉZÉZOUTU = ÉGIGIŽOC
elementární náboj
1.60219 × 10-19 C = RÉNIRÚŽED = EGAZEDOURÚ
klidová hmotnost elektronu
9.1095 × 10-31 kg = DENÚPOUTE = ÚRADÁŽOR
Bohrův magneton
9.2741 × 10-24 J × T -1 = DISUROUZU = ÚZÍCEŽIC
e (základ přir. logaritmů)
2,718281828 = ZÍRÓZÓRÓZÓ = ISEVIVEVIV
p (Ludolfovo číslo)
3,l415926535 = TECEPÚZÉPOP = ORURÁDIGÁTÁ

Písmenného kódu lze samozřejmě užít i k zapamatování telefonních čísel, protože tady navíc nepřicházejí v úvahu řády, nemusíme ani zásadně střídat souhlásky a samohlásky a dá se tak dosáhnout někdy velmi snadno zapamatovatelných slov, například číslo 50311037311, které je pro většinu normálních lidí nezapamatovatelné, bude zakódováno jako PATERNOSTER. Podobného způsobu lze užít k zapamatování dat: 30. 11. 1820 = TORARÓZA, 28. 10. 1918 = IVENEDEN.
Výhody popsaného způsobu kódování cifer jsou tak jednoznačné, že by stálo za úvahu prosazení úplného zrušení číslic. Kalkulačky a počítače by byly vybaveny jen alfanumerickou klávesnicí a primitivními překladači kódu písmenného přímo do kódu binárního. Samozřejmě, že by bylo nutné rozlišit čísla od slov, uvést kde končí slova a začíná číslo a naopak. Na počítačích by k tomu sloužila klávesa podobná "Caps Lock”, v psaném a mluveném projevu by se pak mohla zavést krátká slova uvozující a zakončující čísla, např. nom (nomero) a mon (přesmyčka). Tradiční věta: "Od založení republiky 28. 10. 1918 uplynulo 75 let a 10 měsíců.” by pak zněla takto: "Od založení republiky nom IVENEDEN mon uplynulo nom SÁ mon let a nom RA mon měsíců.” Pravda, napsaná věta je o něco delší než klasický zápis, při řeči se však ušetří 25 hlásek!! Při prvním setkání s novou řečí je to samozřejmě tak trochu nezvyk, za několik desítek let by však naší vnuci ani nedovedli pochopit, jakých nezvyklých znaků jsme pro vyjádření počtu používali. Zkuste si jen představit, jak bude vypadat například hodina matematiky, vedená v písmenném kódu! Klasický komentář k příkladům se zkrátí možná na třetinu, uspořené dvě třetiny by se mohly věnovat dalšímu výkladu.
Je jasné, že navržený systém není definitivní, rezervy v písmenech by se dalo využít pro další matematické symboly, lomeno by mohlo být například L (UO), krát K (AU), rovná se Š (UA) atd. atd. Klasický příklad z nižší matematiky by pak mohl znít: ZALÍKÁŠEP. Porovnejte to s klasickým: dvacet jedna lomeno sedmi krát pět rovná se patnáct! Úspora 33 hlásek! Zde nechává autor prostor dalším zájemcům, k vytvoření komplexu písmenného kódu by bylo samozřejmě nutné vytvořit pracovní tým, který by postupně mohl přerůst ve výzkumný ústav. Otázkou zůstává, jak by si poradily s novinkou státy, které nemají takovou bohatost samohlásek jako čeština.
Jednou z možností, která by se mohla v jiných jazycích uplatnit, je inspirace hebrejštinou. Hebrejština, podobně jako arabština, nemá v písmu samohlásky, ze slov se zapisují pouze souhlásky. Tento způsob má své nevýhody, některá různá slova mají stejnou psanou podobu, doplnění samohlásek se pak určuje z kontextu věty. Arabština umožňuje v tomto případě dodatečný zápis samohlásek, hebrejština tuto možnost většinou nevyužívá, má však jinou zajímavost: stejných znaků, které se používají pro souhlásky, se používá i k zápisu cifer. Židé si proto nemusí pamatovat cifru ve tvaru kombinace hlásek, ale jen jako hlásku jedinou. Doplní-li navíc souhlásky libovolnými samohláskami, mohou pro čísla vytvořit slova nejen libozvučná, ale i snadno zapamatovatelná. Dokonce můžeme vyslovit hypotézu, podle které je snadná zapamatovatelnost čísel příčinou toho, že právě židovský národ poskytl světu tolik vynikajících matematiků a fyziků.
Použijeme-li tuto metodu ke kódování čísel slovy, získáme tak slova dvakrát delší, můžeme však používat libovolných samohlásek a vytvářet slova, která se zapamatují lépe, než slova uvedená v našem přehledu. Při zachování kódovací tabulky se souhláskami pak můžeme jednotlivé konstanty kódovat například následujícím způsobem (cifra 6 je nahrazena písmenem M namísto nečeského G, pro cifru 2 se může vzhledem k malému výskytu Z použít i B):

rychlost světla ve vakuu
=ZÁDY DO SUDU BACÍM, ŘEV,
tíhové zrychlení
=DIVNÁ MÁMA ÚPÍ,
Avogadrova konstanta
=UM NA BABINCI PŘIBIT,
plynová konstanta
=VÍTR CUCÁ,
Boltzmannova konstanta
=RET VONÍ MÁMĚ UŽ OBUTÉ,
Planckova konstanta
=MÁM BOMBU U ŽATCE,
elementární náboj
=RAMENO OBRA: DOŽER ÚD,
klidová hmotnost elektronu
=DÍRU NA DEPU UŽ OTÍRÁ,
klidová hmotnost neutronu
=ARAMIS CÍDÍ PAŽÍ BASU,
konstanta jemné struktury
=SOBĚ DOST PAŽITU,
Bohrův magneton
=DO BASY CAR UŽ BACÍ,
Faradayův náboj
=DOMA CIVÍ, CO ŘÍCI?,
Rydbergova konstanta
=RÁNO DOST ÚSTA BOŘÍ SE,
definice metru
=RUM, TEN SMÍTE STÁŘÍM,
definice sekundy
=DO RÁDOBY MATURY SOS NEŘEDÍ,

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny