Elektrické pole mobilu v naší hlavě

26. duben 2009 | 06.00 |

Přestáváme být ostražití a odborníci nás nestačí varovat. Během posledních 150 let se naše civilizace stále více stává obětí elektrosmogu. Začalo to využíváním elektrické energie v domácnostech s tím, že používání elektrospotřebičů je zcela bezpečné a bez zdravotních rizik. Vždyť jaká rizika nese používání obyčejné žárovky? Ta spíše zachránila zrak mnoha lidem před slepotou vzešlou namáháním očí při používání nedokonalého osvětlení. Po první světové válce přibylo rádio a po druhé řada nových elektrických přístrojů. Členy domácností se  postupně staly pračky, vysavače, fény, televizory, počítače, mikrovlnné trouby a nejnověji mobilní telefony ... Nacházíme se v prostoru prošpikovaném elektromagnetickými signály vysílačů rozhlasu, televize, vysílačů operátorů mobilních telefonů v magnetických a elektrických polí elektrických vodičů, trolejí či transformátorů

Elektrosmogem označujeme elektromagnetická pole a vlny, která vznikají v důsledku technické činnosti člověka. Tato problematická pole a vyzařování se vyskytují v menší či větší míře všude tam, kde dochází k přenosu elektrické energie, k používání elektrických zařízení či elektromagnetických vln k přenosu informací.Vnitřními zdroji elektrosmogu jsou například  třeba elektroinstalace, mikrovlnky, televizory, monitory, počítače, fény, vysavače, a mnohé další elektrické přístroje a zařízení. Mezi vnější zdroje patří elektrická vedení, trafostanice, radiové, televizní a datové vysílače, radary a další.U vysokých frekvencí nad 30 kHz od sebe nelze odlišit elektrická a magnetická pole. Jedná se o elektromagnetické pole, které se šíří prostorem ve vlnách. U mobilních telefonů se tyto elektromagnetické vlny vyrábějí záměrně, protože se využívají k přenosu informací.

Je nesporné, že tato pole mají účinek na člověka, jako ostatně na každé vodivé těleso. Tuto skutečnost nelze popřít, neboť vychází z fyzikálních zákonů. Nejednotné jsou dosud názory na to, zda mají tyto účinky až škodlivé následky na zdraví člověka. Vědci žádný důkaz o škodlivosti elektromagnetických polí dosud nenašli, ale když si představíme, kolik zařízení na elektrický proud nás denně obklopuje, jak námi prostupují všechny ty vlny, je jasné, že elektrosmog na náš organismus rozhodně nebude mít vliv pozitivní.

Někteří vědci varují, že nadměrné vystavování se elektrickému poli může mít za následek snížení imunity, snížení tvorby hormonu melatoninu, vznik nádorového bujení nebo leukémie u dětí. Mnohé pokusy ukázaly, že jedinci citliví na elektřinu mohou reagovat již na slabá elektrická pole bolestmi hlavy, poruchami spánku, srdečními a oběhovými potížemi nebo depresemi.

Jak se bránit před elektrosmogem v obydlí a objektech? Některá doporučení lékařů:
Elektrospotřebiče se snažte používat co nejdále od své hlavy (mobilní telefon, ale i třeba kulmu či fén). Nepřibližujte se k CRT monitorům počítačů na vzdálenost bližší než 30 cm.
Od klasických televizorů udržujte odstup nejméně 2 metry. Mobilní telefony používejte spíše na kratší hovory a pokud možno v místech, kde je dobrý signál, neboťv místech malého signálu telefon vyzařuje nejvíce. Nejhorší místa pro telefonování jsou: auto, autobus, tramvaj, vlak, vagón metra... Používání handsfree sad v autě je sice vhodnější pro bezpečnost silničního provozu, ale určitě nic zdravého pro náš mozek. Mobilní telefon také nemusí fungovat jako budík v posteli položený celou noc u hlavy. Zřekněte se používání bezšňůrových domácích telefonů, které neustále vyzařují vysokofrekvenční signál do okruhu několika desítek metrů. Nezapínejte zbytečně více elektrospotřebičů najednou a nezdržujte se v jejich bezprostřední blízkosti. Při realizaci nových staveb dbejte na řádné uzemnění všech kovových částí budovy (armatury konstrukce, kari-sítě, rozvody médií, kovové sádrokartonové konstrukce,....). Nestavte své domy v blízkosti vysokého napětí a trafostanic, vysílačů, radarů apod. Pokud je již v blízkosti vašeho obydlí takové zařízení umístěno, sledujte, zda nedošlo k nějakým zdravotním symptomům a případně si dejte změřit zátěž elmag. polem a proveďte možná tech. opatření.

Každé záření však není nebezpečné, elektrických "záření a vlnění" je více druhů:
STEJNOSMĚRNÉ ELEKTRICKÉ POLE
Vyskytuje se přechodně za bouřky a zrovna tak krátkodobě při česání, pocítíme ho také při vystupování z auta, kdy vnímáme jakousi malou elektrickou ránu. I když vzhledem k mírnosti působení není pro člověka významné, může některé velmi citlivé jedince rušit.
MAGNETICKÉ POLE
V intenzitě, která stojí za zmínku, se vyskytuje například při vyšetření tzv. magnetickou rezonancí. Ani tam však nedosahuje síly schopné škodit, pokud se někdo nevyšetřuje denně.

NÍZKOFREKVENČNÍ ELEKTRICKÉ STŘÍDAVÉ POLE
Jeho zdrojem jsou různé elektrospotřebiče a vodiče vysokého napětí střídavého proudu. V lidském těle vyvolávají vznik slabých elektrických proudů, které však buňky nedráždí. Ve vědeckých kruzích se občas diskutuje o tom, zda by toto pole mohlo podporovat vznik rakoviny, zatím však jde jen o neprokázanou teorii.

NÍZKOFREKVENČNÍ MAGNETICKÉ POLE
Zdrojem jsou televizní a počítačové monitory, elektromotory a sváření elektrickým proudem.. V organismu má toto pole vyvolávat vznik vířivých proudů, které mohou v krajním případě dosáhnout intenzity, kdy se vnímá teplo a může být rušena funkce přístrojů udávajících srdeční rytmus.

VYSOKOFREKVENČNÍ ELEKTROMAGNETICKÉ POLE
Jako zdroj tohoto druhu pole fungují rozhlas, televize, radar a různá telekomunikační zařízení. Lze se s ním setkat také u mikrovlnné trouby. Zdrojem tohoto záření jsou i tolik diskutované mobilní telefony. Dlouhé telefonování s telefonem těsně u hlavy může způsobit místní zahřátí tkáně. Člověk si to uvědomí až po delším hovoru, kdy mu zčervená ucho. Vyzařování mobilu je poměrně silné a může i za jistých okolností rušit palubní přístroje letadel nebo elektroniku na jednotkách intenzivní péče. Koneckonců všichni to známe – ještě než mobil zazvoní, televize či rádio vydávají typické zvuky. A právě mobilní telefony také znovu rozpoutaly diskusi o možné škodlivosti elektrosmogu. Už před 20 lety upozornily časté migrény sekretářek na působení počítačových monitorů a jejich potíže jsou totožné s problémy osob příliš užívajících mobilní telefon - bolesti hlavy až migrény, zarudlé oči, nespavost nebo naopak zvýšená potřeba spánku, nemožnost se soustředit. Některá pozorování vnímavých lidí však bere v potaz i nedůvěřivá věda – v Bavorsku si například všimli zemědělci, kterým němečtí provozovatelé mobilních sítí vedle stáje postavili vysílač pro mobily, že domácí zvířata vykazují od momentu umístění věže mnohem vyšší potratovost než dříve. Část vědců tomuto tvrzení sice věří, ale objektivní důkaz v tomto případě jako obvykle chybí.

Výsledky některých měření:
Funkci mozku lze sledovat pomocí elektrod umístěných na hlavě. Ty snímají a zesilují elektrické potenciály "z hlavy" a zapisují se jako elektroencefalografická křivka (EEG) na papír. Toto vyšetření ukázalo překvapivý jev – pokud byly vyšetřeny děti, které chvíli předtím telefonovaly mobilním telefonem, zůstala jejich EEG  křivka přibližně hodinu poněkud změněná. Děti také vykazovaly v tomto experimentu po dvě hodiny sníženou schopnost zapamatovat si pár daných slov. Šlo sice o experiment, ale pokud by výsledky tohoto pokusu měly platit obecně, pak by se dalo říci, že mobilní telefon a jeho častější použití ve školách může znatelně snížit úroveň vnímání a zhoršit žákům schopnost se učit. Nehledě k tomu, že přítomnost mobilu na lavici příliš rozptylují žákovu pozornost při výuce.

Další prokazatelná pozorování a měření se závažnějšími důsledky byla provedena například v Kalifornii a v Německu. Jeden kalifornský výzkumný ústav shrnul výsledky 38 starších studií ohledně vztahu leukémie a elektrosmogu a došel k následujícímu závěru: U pracovníků vystavených nadměrnému působení elektromagnetických polí se leukémie jako taková vyskytovala o 18 % častěji než u ostatních lidí. Když se údaje vztáhly na určité konkrétní druhy leukémií, pak někteří postižení trpěli tím či oním druhem leukémie o 22 až 55 % více než ostatní. Stejný tým vědců dále zjistil, že v téže elektrárně se u pracovníků vystavených intenzivnímu elektromagnetickému poli objevovala leukémie více než u těch, kteří například "jenom" svářeli. Vědci vyslovili podezření, že intenzivní elektrická pole mohou zvyšovat výskyt nádorů mozku o 10 %. To prý není mnoho, ale toto číslo se přesto nachází na hranici statistické průkaznosti. Německý tým pak prozkoumal 590 bytů a v 17 z nich našel zvýšené hodnoty elektromagnetického záření (průměrně 0,2 mikrotesla za 24 hod., v průběhu noci o něco vyšší). V těchto bytových jednotkách žilo celkem 9 leukemických dětí (ze 176 ostatních nemocných z okolí) a také 8 zdravých. Statistickým vyhodnocením se tak či onak zjistilo, že dětem v zatížených 17 bytech hrozí o 20 % zvýšené riziko leukémie. Když se údaje vztáhly na hodnoty naměřené v bytech přes noc, pak bylo statistické riziko leukémie až o další 70 % vyšší. Výzkumníci samotní však studii uzavřeli "optimisticky" s tím, že bytů se zvýšeným zářením, pro něž by platilo i o něco vyšší riziko dětské leukémie, nebude více než 3%.  Podobných studií bylo provedeno více, ale uvedení dalších by přesáhlo rámec článku.

Lze vůbec nebezpečí elektrosmogu prokázat?
V případě nikotinu není prokazatelnost škodlivosti složitá – zmapování zdravotního stavu určitého počtu kuřáků a srovnání s odpovídajícím počtem nekuřáků není problém. V případě záření je tomu jinak. Snažit se přemluvit třeba 100 dobrovolníků, aby se nechali "kontrolovaně ozařovat a monitorovat" je z mnoha důvodů nemožné. Přetechnizované lidstvo si musí počkat na dobu, až bude věc jasná. Podobně jako nelze prokázat nebo změřit škodlivý vliv elektromagnetických vln na člověka, zrovna tak se dosud nepodařilo silné záření mobilních telefonů odrušit. Neprokazatelnost síly účinku elektrosmogu na živou tkáň je také příčinou toho, že povolené hladiny záření mobilů se v jednotlivých evropských zemích dost liší.

Většina lidí je zatím vůči elektrosmogu naprosto beproblému imunní, ale určitá část lidí je vůči záření elektrosmogu nadměrně citlivá. Jde jenom o to, jak vysoké procento z nás to je a jak vysokou "zdravotní daň" platí ten či onen člověk za vymoženosti komunikace a civilizace. V případě nikotinu varovným hlasům po první světové válce také nikdo nevěnoval pozornost. Po druhé válce, v níž se rychle umíralo na létající olovo, se začalo pomalu umírat na rakovinu plic, kterou prozíravější předvídali o léta dopředu.

Jak už bylo řečeno, objektivně se vliv elektrosmogu prokázat nedá, dopředu ve smyslu předběžného odhadu už vůbec ne. Pokud má někdo velkou smůlu, sedí v zakouřené kanceláři prostoupené nejen elektrosmogem, ale i radioaktivním plynem radonem, jehož je podle posledních výzkumů v budovách více než se myslelo. Negativní účinky na zdraví se pak nesčítají, ale násobí a lze jen těžko říci, co je tou první a co tou poslední kapkou ...

Zpracováno podle článků MUDr. Rudolfa Zemka z časopisu Meduňka a Ivy Veselé

http://www.youtube.com/watch?v=QJJnnsTWYeQ

http://www.youtube.com/watch?v=ZKCB2V4IGL8

http://www.youtube.com/watch?v=8teClWBdVTU

http://www.youtube.com/watch?v=zTeJKminP_Q

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.67 (6x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Elektrické pole mobilu v naší hlavě vojtahavel 26. 04. 2009 - 17:58
RE: Elektrické pole mobilu v naší hlavě medcin 27. 04. 2009 - 09:18